Contact

Address: 818 Tianyuan East Road, Jiangning dist., Nanjing, Jiangsu, China
Zip code: 211166
Phone & fax: 86-25-86868467
E-mail: yxy@njmu.edu.cn