Name
Position
Responsibilities
Contact
Chen,Chunyan
Secretaryship
party affairs
140 Hanzhong Road,
Nanjing 210029,P.R.China
Phone: (86)-25-86862899
Email: jcdw2@njmu.edu.cn
Han,Xiao
Dean
human resources
finance
discipline construction
140 Hanzhong Road,
Nanjing 210029,P.R.China
Phone: (86)-25-86862898
Email: hanxiao@njmu.edu.cn
Wang,Yingwei
Associate Dean
scientific research
140 Hanzhong Road,
Nanjing 210029,P.R.China
Phone: (86)-25-86862070
Email: wangyw@njmu.edu.cn
Su,Chuan
Associate Dean
teaching
140 Hanzhong Road,
Nanjing 210029,P.R.China
Phone: (86)-25-86862069
Email: chuansu@njmu.edu.cn
Zhang,Honglai
Associate Secretaryship /Associate Dean
College student personnel work
140 Hanzhong Road,
Nanjing 210029,P.R.China
Phone: (86)-25-86862912
Email: honglaizhang@njmu.edu.cn
Liu,Mingjie
 
Associate Dean
administration
140 Hanzhong Road,
Nanjing 210029,P.R.China
Phone: (86)-25-86862912
Email: hblee@njmu.edu.cn
Wang,xingwei
Director
 
140 Hanzhong Road,
Nanjing 210029,P.R.China
Phone: (86)-25-86862876
Email: jcx@njmu.edu.cn
Guo,Jicheng
Deputy Director
 
140 Hanzhong Road,
Nanjing 210029,P.R.China
Phone: (86)-25-86862887
Email: jcdw@njmu.edu.cn
Yang,Miran
 
 
140 Hanzhong Road,
Nanjing 210029,P.R.China
Phone: (86)-25-86862877
Email: yangmr@njmu.edu.cn
Xia,Yuqing
Secretary
 
140 Hanzhong Road,
Nanjing 210029,P.R.China
Phone: (86)-25-86862875
Email: jcj2@njmu.edu.cn
Chen,Qiaofeng
Director
 
140 Hanzhong Road,
Nanjing 210029,P.R.China
Phone: (86)-25-86862877
Email: jcj@njmu.edu.cn
Li,Chunling
Deputy Director
 
140 Hanzhong Road,
Nanjing 210029,P.R.China
Phone: (86)-25-86862887
Email: jck@njmu.edu.cn
Xu,Tong
 
 
140 Hanzhong Road,
Nanjing 210029,P.R.China
Phone: (86)-25-86862877
Email: jcj@njmu.edu.cn
Zhang,Xiaohui
 
 
140 Hanzhong Road,
Nanjing 210029,P.R.China
Phone: (86)-25-86862877
Email: jczxh@njmu.edu.cn
Chen,Chen
Organization staff
 
140 Hanzhong Road,
Nanjing 210029,P.R.China
Phone: (86)-25-86862874
Email:jcd@njmu.edu.cn