Biography of Leaders

Dean: Jianan Li

Vice Dean: Zhongli Jiang

Assistant to the Dean: Hongxing Wang

Director of the Office of General Affairs: Xinting Yang

Director of Teaching Experimental Center: Wei Yu


Offices & Departments

Department of Physical Therapy

Department of Occupational Therapy

Office of General Affairs

Office of Student Affairs

Office of Teaching Affairs (Under Construction)


Faculty:

Professors:

Jianan Li,Zhongli Jiang,Tong Wang


Associate Professors:

Guangxu Xu,Xiao Lu,Chunlei Shan, Hongxing Wang, Feng Lin


Lecturers:

Lixia Zhang, Dianhuai Meng, Yi Zhu, Rong Rong


Teaching Assistants:

Binbin Yu,Zouyan Wu


Associate Senior Technicians:

Xiang Wang,Li Wan,Kailin Qian,Wenhong Chen,Rong Bian,Yongqiang Li,Qin Zhang,Hong Hou


Senior Technicians:

Ling Dai,Yu Luo,Zhihong Hu,Ying Shen,Fang Cong,Xueyong Jiang,Zhaohua Gu,Keshu Cai,Yabei Fan,Qiumin Zhou,Yuxia Wu,Shouguo Liu,Zhifei Yin,Wenchao Yi