Staff

 
Name
Responsibilities
Contact
School leadership
Xu Jida
Dean
025-86864018 2-291  xujida@njmu.edu.cn
Chen Lin
 
Secretary of Party Committee
025-86864008 2-289  chenlin@njmu.edu.cn
Ding Xiaofang
 
Vice Dean
025-86663415 2-295  ding_ding@njmu.edu.cn
Wang Yong
 
Vice Dean
025-86663349 2-293  yongwsh@njmu.edu.cn
Xiao Hang
 
Vice Dean
025-86864002 2-293  hxiao@njmu.edu.cn
Duan Zhendong
 
Vice Dean
025-86864003 2-295  dzd76@163.com
Dong Xuanshi
 
Consultant
025-86868307 K-310  kdxgb@njmu.edu.cn
College office
Chen Long
 
Director
025-86862100 2-284  chenlong@njmu.edu.cn
Yang Xinting
 
Secretary
025-86864005 2-284  kdcollege@njmu.edu.cn
Finance Office
Guan Guohong
 
Director
025-86864007 2-288 
Ding Chen
 
025-86864007 2-288
Lin Jun
 
025-86864007 2-288
Teaching Administration Office
Zhou Xiaodong
 
Director
025-86864001 2-290  kdjw06@njmu.edu.cn
Hu Liang
 
Vice Director
025-86864181 2-290  buqumingzile@163.com
He Shutong
 
025-86864181 2-290  shutonghe@sina.com