Name

Degree

Professional Title

Wang Jinfan

Ph.D

Professor

Qian Dongfu

Ph.D

Professor

Chen Jiaying

Ph.D

Professor

Chen Mingsheng

Ph.D

Associate Professor

Huang Xiaoguang

M.S

Associate Professor

Hu Yue

Ph.D

Associate Professor

Lu Fang

M.S

Lecturer

Tang Lijian

M.S

Lecturer

Lin Zhenping

Ph.D

Associate Professor

Wang Zhonghua

Ph.D

Associate Professor

Luo Min

Ph.D

Lecturer

Wang Xuanxuan

Ph.D

Lecturer

Yao Jun

Ph.D

Associate Professor

He Xiaojing

Ph.D

Associate Professor

Wang Yiting

Ph.D

Associate Professor

Wo Hongmei

Ph.D

Lecturer

Yang Fan

M.S

Lecturer

Peng Xiaoling

M.S

Lecturer

Zhan Xiang

Ph.D

Lecturer

Hu Dan 

M.S

Lab master

Liu Xueyi

M.S

Assistant lab master