Graduate

School of pharmacy got the authority of granting Master degree in major of Pharmacy (level I) in 2005. In 2009, it was approved for our school to establish the post-doctoral research stations of Pharmacy. In 2010, our school was authorized to grant PhD degree (level I) and Master degree in secondary majors covering the drug chemistry, pharmaceutics, pharmacognosy, pharmaceutical analysis, Microbiology and Biochemical Pharmacy, pharmacology, clinical pharmacy.
 
PhD advisor: Dongya Zhu, Qin Hu, Shuhu Du, Yun Chen
Master advisor: Dongya Zhu, Qunwei Xu, Qin Hu, Xuemin Zhou, Shuhu Du, Fei Li, Tingyou Li, Huijun Jiang, Bin Wu, Hong Xiao, Jingshan Shen, Ning Ou, Yun Chen, Lina Chen, Ling Meng, Jia Cao, Yongqing Wang, Danjun fang