Name
Position
Responsibility
Contact
Xu Yan
Vice Dean
Teaching Affairs
3rd Floor, Administration Building
85031869,xuyan@njmu.edu.cn
Li Jin
Director of Teaching Affairs
Teaching Affairs
11th Floor, Main Building,85031901,lijin6806@163.com
Lu Xiaoqing
 
Teaching Arrangement
11th Floor, Main Building,85031901,toto-80@163.com
Zhou Yu
 
Teaching Assistance
11th Floor, Main Building,85031912,93145992@qq.com
Chu Fengqing
 
Teaching Assistance
11th Floor, Main Building,85031912
maoba­­­_cfq@163.com