Contact

Location: School of Public Health, Nanjing Medical University, No. 101 Longmian Av., Jiangning District, Nanjing, Jiangsu Province, 211166, P.R. China.

Tel: +86-25-86868409

Fax: +86-25-86868499

E-mail: gwxy@njmu.edu.cn